Løn

Løn er eit krevjande område med store utfordringar. 
At alle tilsette får rett løn til rett tid er avgjerande for deg som arbeidsgjevar.


For å halda seg à jour med regelverket på området krev stadig oppdatering. Vi er på kurs og får alle nyhende etter kvart for å ivareta dette kravet.

Tenester innanfor lønsområdet omfattar hovudsakleg:
  • Lønskjøring med lønsslippar og utbetalingslister
  • A-meldingar
  • Feriepengelister
  • Sjukemeldingar
  • Inntekts- og skatteopplysningar
  • Registrering av fråvær
  • Sjukefråværsrapporter
  • Andre offentlege rapporter/statistikkar